TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ KINH DOANH KÊNH OTC [KHU VỰC NAM MÊ KÔNG]

10/05/2023 3:02:52 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Quản lý kinh doanh kênh OTC khu vực Nam Mê Kông.

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC [KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG]

10/05/2023 4:09:48 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Trình dược viên kênh OTC khu vực Duyên hải Miền Trung

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC [KHU VỰC HỒ CHÍ MINH]

10/05/2023 4:45:40 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Trình dược viên kênh OTC khu vực Hồ Chí Minh

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC [KHU VỰC MIỀN ĐÔNG]

10/05/2023 4:43:29 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Trình dược viên kênh OTC khu vực Miền Đông

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC [KHU VỰC NAM MÊ KÔNG]

10/05/2023 4:53:34 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Trình dược viên kênh OTC khu vực Nam Mê Kông

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN KÊNH OTC [KHU VỰC TÂY NGUYÊN]

10/05/2023 4:37:32 CH
Công ty cổ phần Rosabela Việt Nam tuyển dụng vị trí Trình dược viên kênh OTC khu vực Tây Nguyên